Home >> Thẻ tag lưu trữ: lenh dieu dong van chuyen hang hoa noi bo

Thẻ tag lưu trữ: lenh dieu dong van chuyen hang hoa noi bo

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là giấy tờ có thể thay thế hóa đơn, nhưng phải đăng ký với cơ quan thuế. Xem thêm: Mẫu lệnh điều động vận chuyển nội bộ Nội dung mẫu PXKKVCNB như dưới đây: Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………….. Địa chỉ: …

Xem thêm