Nội dung Quyết định 72/2001/QĐ-TTG chọn Ngày gia đình Việt Nam

Nội dung đầy đủ về Quyết định số 72/2001/QĐ-TTG của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm ngày 04 tháng 05 năm 2001, quyết định chọn ngày 28 tháng 06 hàng năm là Ngày gia đình Việt Nam bắt đầu từ năm 2001.

Ngày gia đình Việt Nam là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có cha mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Nội dung Quyết định số 72/2001/QĐ-TTG

CHÍNH PHỦ

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 72 /2001/QĐ-TTg          ________________________________________________________________
 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về Ngày Gia đình Việt Nam

______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam tại tờ trình số 06/TTr-BVCSTE ngày 16 tháng 04 năm 2001 và số 256/BVCSTE ngày 23 tháng 4 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2.

  1. ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo tổ chức trong toàn quốc những hoạt động thích hợp, cụ thể và thiết thực nhân Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.
  2. Các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam; bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước được giao hàng năm và huy động các nguồn lực hỗ trợ khác để thực hiện những hoạt động này.

Điều 3. ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

                                                       PHÓ THỦ TƯỚNG

Nơi nhận :

– Ban Bí thư Trung ương Đảng,

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ,

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương,

– Văn phòng Trung ương và các

Ban của Đảng,

– Văn phòng Quốc hội,

– Văn phòng Chủ tịch nước,

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

– Toà án nhân dân tối cao,

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,                                  Phạm Gia Khiêm

– Công báo,

– VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,

các đơn vị trực thuộc,

– Lưu : VX (5b), VT.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *